• Dysponujemy pompami do betonu o długości wysięgu od 16 m do 52 m.

 • W razie potrzeby przedłużamy wysięg dodatkowymi przewodami stalowymi lub gumowymi.

 • Posiadamy również pompy "halowe", rozkładające się w pomieszczeniach.

 • Pompujemy wszystkie rodzaje betonów, również betony specjalne.

 • Pompujemy wszystkie rodzaje betonów, również betony specjalne.

 • Nasze pompy do betonu zamontowane są na podwoziach samochodów Man i MB.

 • Świadczymy usługi na terenie całego kraju.

 • Gwarantujemy fachową obsługę - zajmujemy się tym od 2000 roku.

  Ogólne warunki świadczenia usług pompowania betonu

  § 1. Przedmiot warunków:

  Przedmiotem ogólnych warunków jest ustalenie zasad, określających wykonanie usług pompowania betonu przez firmę Pompy do betonu Sp. z o.o., w dalszej części zwaną "dostawcą" na rzecz każdego potencjalnego klienta, w dalszej części zwanego "odbiorcą".

  § 2. Cena sprzedaży, zapłata za wykonanie usługi:

  1.Podstawą oferty jest obowiązujący cennik pracy pomp do betonu.

  2.W razie dokonania zmian w cenniku, przy wystawianiu faktury wiążąca jest uzgodniona wcześniej cena, potwierdzona na zamówieniu.

  3.Termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury, chyba że strony umówią się inaczej. Umowa zawarta w tym zakresie wymaga formy pisemnej dla celów dowodowych.

  4.W przypadku zwłoki w zapłacie naliczane będą odsetki w przyjętej ustawowo wysokości.

  5.Złożenie reklamacji nie powoduje przesunięcia terminu obowiązku płatności.

  6.Dostawca ma prawo do zatrzymania przedpłaty, jeżeli usługa nie zostanie wykonana z winy odbiorcy. Prawo zatrzymania przedpłaty nie ogranicza innych roszczeń, wynikających z odstąpienia Odbiorcy od realizacji zamówienia.

  § 3. Zamówienie:

  1. Zamówienie składane jest w formie pisemnej. i powinno zawierać:

  dokładne dane Odbiorcy - nazwa, adres, NIP, oświadczenie VAT (dostawca może zażądać również innych dokumentów lub gwarancji potwierdzających wiarygodność Odbiorcy).

  rodzaj zamawianej pompy oraz długość wysięgnika.

  ilość i rodzaj betonu,

  adres placu budowy,

  określenie dokładnie sprecyzowanego czasu rozpoczęcia oraz orientacyjnego czasu zakończenia betonowania,

  uzgodnioną cenę wykonania usługi,

  osobę upoważnioną do kontaktów na budowie - z dokładnym podaniem jej imienia, nazwiska oraz jej numer telefonu.

  2.Za dostarczenie Dostawcy niewłaściwych lub niepełnych danych zawartych w zamówieniu odpowiedzialny jest odbiorca.

  3.Dostawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy, jeżeli niezawinione przez niego okoliczności uniemożliwią wykonanie usługi. Okolicznościami nie zawinionymi przez Dostawcę, obok niespełnienia obowiązków Odbiorcy, tj. warunków zawartych w § 4, są szczególnie: decyzje władz uniemożliwiające wykonanie usługi, klęski żywiołowe, strajki i protesty uniemożliwiające dotarcie na budowę, inne zakłócenia komunikacyjne, których Dostawca nie mógł przewidzieć. W przypadku awarii pompy podczas dojazdu do budowy, jak również na placu budowy, Dostawca dołoży wszelkich starań, aby wykonać zamówienie. W przypadku takiej awarii Dostawca nie ma obowiązku podstawienia innej pompy, o ile nie została zamówiona pompa rezerwowa oraz nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu szkody.

  § 4. Obowiązki Odbiorcy:

  1.Odbiorca jest odpowiedzialny za przygotowanie drogi dojazdowej na budowie oraz miejsca do rozłożenia pompy, jak również za uzyskanie wszelkich koniecznych zezwoleń związane z dotarciem pompy na plac budowy i jej pracą.

  2.Odbiorca jest odpowiedzialny także za zabezpieczenie miejsca pracy na budowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3.Obowiązkiem Odbiorcy jest również zapewnienie warunków pracy operatora i sprzętu, zgodnych z normami BHP i przestrzeganie ich podczas pracy.

  4.W przypadku zastosowania dodatkowego rurociągu Odbiorca jest zobowiązany do zapewnienia operatorowi niezbędnej pomocy przy montażu, demontażu i myciu rurociągu. Odstąpienie od tego warunku upoważnia Dostawcę do odstąpienia od umowy, lub naliczenia dodatkowych kosztów.

  5.Wszelkie przestoje podczas pompowania, takie jak przerwy technologiczne, przerwy w dostawie betonu, awarie nie zawinione przez dostawcę, obciążają Odbiorcę.

  6.Odbiorca zobowiązuje się do umożliwienia umycia pompy na budowie po wykonaniu usługi. W przypadku braku możliwości umycia pompy po wykonanej pracy na miejscu budowy , zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wykonania usługi.

  § 5. Obowiązki Dostawcy:

  1.Dostawca przyjmując zamówienie, zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z ustaleniami określonymi w zamówieniu. Gwarantuje przy tym dostarczenie sprzętu umożliwiającego realizację usługi zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

  2.Dostawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich zawinionych szkód spowodowanych pracą sprzętu niezgodną z jego przeznaczeniem i przepisami BHP lub błędami obsługi.

  § 6. Postanowienia końcowe:

  1.Przez złożenie zamówienia ,Odbiorca wyraża zgodę na treść powyższych Warunków Ogólnych oraz na fakt, że stanowić będą one integralną część umowy zawartej w dowolnej formie pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

  2.Wszelkie spory powstałe na tle zawarcia lub wykonania umowy rozstrzygane będą przez Strony w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a w przypadku ewentualnego braku możliwości zawarcia ugody sprawy w ostateczności będą kierowane do Sądu Rejonowego w Katowicach.

  3.Warunki niniejsze są wzajemnie wiążące Dostawcę i Odbiorcę.